Натиҷагирии аз фаъолияти ҳисоботи солонаи Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ дар соли 2018

Автор 
Опубликовано:13 Февраль 2019
5507 раз Последнее изменение Понедельник, 18 Февраль 2019 14:26
Оцените материал
(5 голосов)

13 феврали соли 2019 дар идораи Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї (минбаъд ЉДРФТ) љаласаи њисоботии солонаи Раёсати Љамъияти мазкур барои соли 2018 баргузор  гардид.

Нишасти мазкур тањти раисии Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев сурат гирифта, дар он масъулони Намояндагињои ЉДРФТ дар вилоятњо, раисон ва намояндагони Љамъиятњои дўстї бо кишварњои алоњидаи дар доираи ЉДРФТ фаъолияткунанда иштирок доштанд.

Аз љумла Раиси Раёсат Сайдулло Хайруллоев, муовини Раиси Раёсат Мушаррафа Шарипова, котиби Раёсат Файзулло Тиллоев, сармуњаррири маљаллаи «Дўстї» Мавлуда Шарифова, сармутахассис Ибод Ѓафуров, намояндагињои ЉДРФТ дар вилояти Хатлон Латофат Шарипова, дар вилояти Суѓд Нодирљон Солиљонов, аз Љамъиятњои дўстии назди ЉДРФТ фаъолияткунанда раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон» Њабибулло Раљабов, муовини раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» Восиева Рухшона, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия» Хайрулло Сайфуллоев, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Афѓонистон» Ќосимшо Искандаров, муовини раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Россия» Мењринисо Наѓзибекова, котиби масъули Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» Машњура Вазирова, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Эрон» Мирзо Муллоањмадов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќирѓизистон» Мирзо Шукурзода, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» Абдусаттор Нуралиев, котиби масъули Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» Каиржан Ќурбонова, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Куба» Љўра Латипов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Франсия» Соќибой Султонов, ва намояндагони дигар љамъиятњои дўстии алоњида иштирок доштанд.

Љаласаро Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев ифтитоњ намуда, њозиронро бо масъалањои љаласа, ки аз «Њисоботи солонаи Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар соли 2018», «Муњокима ва тасдиќи наќшаи кории Раёсати ЉДРФТ барои соли 2019», «Баромади намояндагї дар вилоятњо ва раисони Љамъиятњои дўстї бо кишварњои алоњида» иборат буд, шинос намуд.

Сайдулло Хайруллоев дар суханронии худ таъкид карданд: «Дар давраи њисоботї Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї вазифањои оинномавии худро иљро намуда, намояндагињои он дар вилоятњо, љамъиятњои дўстии алоњида дар нињодњо босамар фаъолият бурданд ва ба Раёсат њисоботњои хешро пешнињод карданд.

Дар доираи баргузории чорабинињои гуногуни соли 2018 ба љињати сазовор ва дар сатњи баланд истиќбол намудани Рўзи Вањдати миллї, Истиќлолияти давлатї ва Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї ањамияти хос дода шуд.

Бахшида ба Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар худи идораи Љамъияти дўстї, инчунин дар баъзе Љамъиятњои дўстии назди он ва баъзе марказњои миллию фарњангї бо кўшиши масъулони ташкилот љаласањо доир гаштанд.

Раёсати Љамъияти дўстї дар давраи њисоботї фаъолияташро чун њамеша дар њамкории зич бо маќомоти иљроияи њокимяти давлатии марказї ва мањаллї, вазоратњо, муассисањои илмиву таълимї ва фарњангї пеш бурд. Чорабинињои калон, аз љумла, форуми љамъиятњои дўстї ва фестивали дўстии љавонони тољик ва хориљї, ки анъанавї шудааст, якљоя бо Намояндагии Росструдничество ва дигар шарикон амалї гардид ва мо аз онњо барои њамкории судманд хеле миннатдор њастем.

31 январи соли 2018 дар бинои пештараи Љамъияти дўстї љаласаи њисоботии солонаи Раёсат баргузор ва наќшаи кории умумї барои соли 2018 тасдиќ гардид, ки аксарияти Шумо шоњиди он будед.

Дар чорабинињои мо иштирок кардани сафирон ва намояндагони корпусњои дипломатї ифодагари арзи эњтироми онњо нисбати фаъолияти пурсамари мост.

Ташаккур ба раисони љамъиятњо, масъулони намояндагињои Љамъияти дўстї дар вилоятњо ва роњбарони муассисањое, ки дар нињодашон љамъиятњои дўстии алоњида фаъолият мебаранд. Инчунин ташаккур ба сарварони обшинањои миллї, ки ваќти худро дареѓ надошта, якљоя бо мо кори дипломатияи мардумиро пеш мебаранд.

Соли гузашта бо сабабњои молиявї таљлили 60-солагии таъсис ёфтани Љамъияти дўстї дар назар буд, имсол насиб бошад дар наќшаи корї гирифта шудааст.

Дар давраи њисоботї Раёсати Љамъияти дўстї, намояндагињои он дар вилоятњо, љамъиятњои дўстии алоњида, марказњои фарњангии ташкилотњои аќаллиятњои миллї кори худро дар асоси наќшаи чорабинињо ба роњ монданд. Њисоботи худи Раёсати Љамъияти дўстї, намояндагињои он дар вилоятњо, раисони љамъиятњои алоњида шунида мешавад.

Дар охир ќайд намудан зарур аст, ки Раёсати Љамъияти дўстї ва робитањои фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї, намояндагињо ва љамъиятњои алоњида њамаи чорабинињои асосии барои соли 2018 ба наќша гирифташударо иљро намуда, илова бар он чандин чорабиниву иќдоми назарраси пурракунандаи вазифањои оинномавии ташкилотро ба љо оварданд ва имрўз ин фаъолият аз љониби њозирон бањогузорї мешавад».

Сипас, муовини Раиси Раёсати ЉДРФТ Мушаррафа Шарипова дар назди њозирон аз натиљаи фаъолияти яксолаи Раёсати ЉДРФТ дар соли 2018 гузориш дод.

Инчунин, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон» Њабибулло Раљабов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Афѓонистон» Ќосимшо Искандаров, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Эрон» Мирзо Муллоањмадов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Куба» Љўра Латипов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќирѓизистон» Мирзо Шукурзода оид ба фаъолияташон дар соли 2018 маълумот доданд.

Дар љаласа наќшаи кории ЉДРФТ барои соли 2019 муњокима гардида, бо назардошти пешнињодњо тасдиќ карда шуд.

Хулоса, Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї њамчун ташвиќкунандаи сиёсати хориљиву дохилии давлат дар масъалаи муносиботи байналмилалї, дўстии халќњо ва равобити фарњангии байни онњо кори худро дар самти иљрои вазифањои оинномавї, пешрафти фаъолияти љамъиятњои дўстии дар доираи он амалкунанда, ќавитар гардонидани иртибот бо иттињодияњо ва марказњои миллию фарњангии аќаллиятњои миллї, густариши њамкорї бо сафоратњо, ташкилотњои байналмилалии муќими кишвар, шарикон, инчунин сафоратњои Тољикистон дар мамлакатњои дигар анљом медињад.

Маќсади асосии Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї ва дигар бахшњои дар вилоятњо ташкилёфта, тарѓиб ва ташвиќи дўстї, фарњанг, маданият ва расму оини миллии мардумони кишварњои хориљї дар Тољикистон ва аз кишвари мо дар хориљ мебошад.  Яке аз њадафњои асосии ташкилот фаъолият дар доираи арзишњои миллию фарњангї ва дипломатияи мардумї аст.

Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар њамкории зич бо маќомоти иљроияи њокимяти давлатии марказї ва мањалї, ташкилотњои љамъиятию сиёсї, муассисањои илмиву фарњангї, ки фаъолияташон ба рушди робитањои байналмилалї нигаронида шудааст, амал менамояд.                                    

МАҶАЛЛАИ ДЎСТӢ

35 шумораи  1-2 2018

ФОТОГАЛЕРЕЯ

banner

КАЛЕНДАРЬ

<< < Июль 2024 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31