TODKS

TODKS

Quisque interdum hendrerit molestie. Vestibulum adipiscing, tellus sit amet accumsan lobortis, Quisque interdum hendrerit molestie. Vestibulum adipiscing, tellus sit amet accumsan lobortis.
Адрес сайта: http://www.smartaddons.com
05 Февраль 2018

1 DSC 446131 январи соли 2018 дар идораи Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї (минбаъд ЉДРФТ) љаласаи њисоботии солонаи Раёсати Љамъияти мазкур баргузор  гардид.

Нишасти мазкур тањти раисии Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев сурат гирифта, дар он масъулони Намояндагињои ЉДРФТ дар вилоятњо, раисон ва намояндагони Љамъиятњои дўстї бо кишварњои алоњидаи дар доираи ЉДРФТ фаъолияткунанда иштирок доштанд. Аз љумла Раиси Раёсат Сайдулло Хайруллоев, муовини Раиси Раёсат Мушаррафа Шарипова, котиби Раёсат Файзулло Тиллоев, сармуњаррири маљаллаи «Дўстї» Мавлуда Шарифова, референт Аъзам Мўсоев, сармутахассис Ибод Ѓафуров, намояндагињои ЉДРФТ дар вилояти Хатлон Латофат Шарипова, дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон Хушќадам Асматуллоев, аз Љамъиятњои дўстии назди ЉДРФТ фаъолияткунанда  раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» Идигул Таѓо, муовини ў Рухшона Восиева, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия» Хайрулло Сайфуллоев, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Афѓонистон» Ќосимшо Искандаров, котиби масъули Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон» Њайбатулло Шодиев, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Покистон» Кароматулло Олимов, котиби масъули Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» Машњура Вазирова, муовини раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Россия» Мењринисо Наѓзибекова, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркманистон» Илњомљон Оймуњаммадзода, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќирғизистон» Мирзо Шукурзода, котиби масъули Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» Каиржан Ќурбонова – котиби масъул, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Эрон» Мирзо Муллоањмадов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Беларус» Анвар Абдурасулов, аъзои Љамъияти дўстии «Тољикистон – Украина» С.Ф. Љаъфаров, муовини раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Куба» Њамро Норќулов, муовини раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Япония» Умед Мансуров, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Франсия» Соќибой Султонов ва намояндагони дигар љамъиятњои дўстии алоњида иштирок доштанд.

Љаласаро Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев ифтитоњ намуда, њозиронро бо масъалањои љаласа, ки аз «Њисоботи солонаи Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар соли 2017», «Муњокима ва тасдиќи наќшаи кории Раёсати ЉДРФТ барои соли 2018», «Баромади намояндагї дар вилоятњо ва раисони Љамъиятњои дўстї бо кишварњои алоњида» иборат буд, шинос намуд.


4 DSC 4485Сайдулло Хайруллоев дар суханронии худ таъкид карданд: «
Дар давраи њисоботї Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї, вазифањои оинномавии худро иљро намуда, намояндагињои он дар вилоятњо, љамъиятњои дўстии алоњида босамар фаъолият бурданд ва ба Раёсат њисоботи хешро пешкаш карданд.

Дар доираи баргузории чорабинињои гуногуни соли 2017 љињати сазовор ва дар сатњи баланд истиќбол намудани љашни 20-умин солгарди Рўзи Вањдати миллї, 25-солагии Иљлосияи 16-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва Соли љавонон ањамияти хос дода шуд.

Гарчанде љамъомади имрўза, љаласаи њисоботї аст, пешнињод менамоям, ки њамоиши имрўзаи мо њамчун маъракаи баррасии Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон њисобида шавад, чунки фаъолияти њамаи мо љавобгўї нуќтањои ба мо дахлдори он мебошад.

Пешвои миллат дар Паём гуфтаанд: “Миллати тољик соњиби ойину суннатњои бостонї ва фарњанги ќадима буда, дар тамаддуни љањонї сањми сазовор гузоштааст.

Тамоюли љањонишавии фарњанг ба яке аз проблемањои глобалии асри XXI табдил ёфта, талабот нисбат ба сатњи маънавиёти инсон, тарбия ва ташаккули наслњое, ки вазифањои азими бунёди љомеаи навин дар даврони соњибистиќлолии миллати тољик ба зиммаи онњо гузошта хоњад шуд, торафт меафзояд.

Дар ин марњалаи муњим маќсаду вазифањои фарњанг бештар ба масъалањои ташаккули маънавиёт, омўзиши амиќи таъриху фарњанги гузаштаву муосири халќи тољик, баланд бардоштани ифтихори миллї ва њисси ватандўстиву ватандорї, инчунин, дар тафаккури мардум ва махсусан, наврасону љавонон густариш додани эњсоси эњтиром ба муќаддасоти милливу рамзњои давлатї равона мегардад” ва ин гуфтањо илњомбахши фаъолияти имсолаи мо хоњад буд. 

3 DSC 4469Раёсати Љамъияти дўстї дар давраи њисоботї фаъолияташро чун њамеша дар њамкории зич бо маќомоти иљроияи њокимияти давлатии марказї ва мањаллї, вазоратњо, муассисањои илмиву таълимї ва фарњангї пеш бурд. Чорабинињои калон, аз љумла, форуми љамъиятњои дўстї ва фестивали дўстии љавонони тољик ва хориљї, ки анъанавї шудааст. якљоя бо Намояндагии Росструдничество ва дигар шарикон амалї гардид ва мо аз онњо барои њамкории судманд хеле миннатдор њастем.

Њамаи ин фаъолият дар ду шумораи љамъбастии соли 2017-и маљаллаи “Дўстї”, ки шумораи якуму дуюми он аксандоз шудааст.

Дар давраи њисоботї ба табъ расидани ду нашри махсуси маљаллаи “Дўстї” бахшида ба 25-солагии барќарор шудани муносибатњои дипломатии Љумњурии Тољикистон бо Федератсияи Россия ва нашри махсуси бахшида ба муносибатњои Тољикистон бо Хитой, алалхусус ташаббуси ба љомеаи љањонї нигаронидашудаи “Як камарбанд, як роњ” далели он аст, ки Љамъияти дўстї аз тариќи нашрияи хеш равобит бо кишварњои хориљиро густариш додаву ба тањкими муносибатњои байнидавлатї низ мусоидат менамояд. 

Дар чорабинињои мо иштирок кардани сафирон ва намояндагони корпусњои дипломатї ифодагари арзи эњтироми онњо нисбати фаъолияти пурсамари мост.

Аксарияти Шумо дар Форуми дўстї иштирок карда, шоњиди бо Ифтихорномаи Раёсати Љамъияти дўстї гуселонидани Сафири Озарбойљон дар Тољикистон Аббосалї Гасанов будед. Ў дар аксари чорабинињои мо иштирок ва суханронї мекард.

Ташаккур ба раисони љамъиятњо, масъулони намояндагињои Љамъияти дўстї дар вилоятњо ва роњбарони муассисањое, ки дар нињодашон љамъиятњои дўстии алоњида фаъолият мебаранд. Инчунин ташаккур ба сарварони обшинањои миллї, ки ваќти худро дареѓ надошта кори дипломатияи мардумиро пеш мебаранд.

Зањматњои Шумо дар мадди назари Раёсати Љамъияти дўстї буда, бо Ифтихорномаи Љамъияти дўстї ќадр гардонидани як ќатор фаъолон ва намояндагони аќаллиятњои миллї нишони эътирофи кўшишњоятон аст.

DSC 4618Имсол таљлили 60-солагии таъсис ёфтани Љамъияти дўстї дар назар аст. Аз баски ЉДРФТ ва Россотрудничество – собиќ ССОД њамреша њастанд, ин љашн якљоя бо Россотрудничество доир хоњад шуд. Ба ин сана китобе, бахшида ба таърихи Љамъияти дўстї тасниф шуда истодааст. Гирдоварии мавод ва тањияи онро Аъзам Мўсоев ва Файзулло Тиллоев ба сомон мерасонанд.

Ќобили зикр аст, ки бо ташаббус ва дастгирии роњбарияти Љамъияти дўстї ба хотири гиромї доштани номи неки Њамро Тоњирова, собиќ Раиси Раёсати Љамъияти дўстї дар солњои 1969–1973 ба унвони раиси ноњияи Ашти вилояти Суѓд Мирдадо Зариф номаи расмї ирсол гардид. Дар асоси пешнињод гимназияи № 7-и ноњияи Ашт ба номи Њамро Тоњирова гузошта шуд.

Дар соли 2017 бо дастгирии роњбарияти Љамъияти дўстї китоби шоир Љумъа Ќувват бо номи “Нахлистони Вањдат” дар нашриёти “Бухоро” чоп шуд. Љумъа Ќувват яке аз фаъолони Љамъияти дўстї ва Кумитаи сулњу ризоияти миллии Тољикистон дар водии Рашт мебошад.

Дар давраи њисоботї Раёсати Љамъияти дўстї, намояндагињои он дар вилоятњо, љамъиятњои дўстии алоњида, марказњои фарњангии ташкилотњои аќаллиятњои миллї кори худро дар асоси наќшаи чорабинињо ба роњ монданд. Њисоботи худи Раёсати Љамъияти дўстї, намояндагињои он дар вилоятњо, раисони љамъиятњои алоњида шунида мешавад.

Дар охир ќайд намудан зарур аст, ки Раёсати Љамъияти дўстї ва робитањои фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї, намояндагињо ва љамъиятњои алоњида њамаи чорабинињои асосии барои соли 2017 ба наќша гирифташударо иљро намуда, илова бар он чандин чорабиниву иќдоми назарраси пурракунандаи вазифањои оинномавии ташкилотро ба љо оварданд ва имрўз ин фаъолият аз љониби њозирон бањогузорї мешавад.

5 DSC 4657Пешнињод дорам, њангоми гузаронидани чорабинињо њар љамъият роњбарони љамъиятњои дигарро даъват намояд, то аз кори якдигар њам воќиф бошанду њам аз таљрибаи њамдигар бањра бардоранд».

Сипас, муовини Раиси Раёсати ЉДРФТ Мушаррафа Шарипова дар назди њозирон аз натиљаи фаъолияти яксолаи Раёсати ЉДРФТ дар соли 2017 гузориш дод.

Инчунин, намояндањои ЉДРФТ дар вилояти Хатлон Латофат Шарипова,  ВМКБ Хушќадам Асматуллоев, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Фаронса» Соќибой Султонзода, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Беларус» Анвар Абдурасулов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Афѓонистон» Ќосимшо Искандаров, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» Идигул Таѓо оид ба фаъолияташон дар соли 2017 маълумот доданд.

Дар љаласа наќшаи кории ЉДРФТ барои соли 2018 муњокима гардида, бо назардошти пешнињодњо тасдиќ карда шуд.

Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар давраи њисоботї кори худро дар самти иљрои вазифањои оинномавї, пешрафти фаъолияти љамъиятњои дўстии дар доираи он  фаъолияткунанда, ќавитар кардани иртибот бо иттињодияњо ва марказњои миллию фарњангии аќаллиятњои миллии кишвар, густариши њамкорї бо корпусњои дипломатї ва ташкилотњои байналмилалии муќими Тољикистон дигар анљом дод.

 

15 Январь 2018

DSC 00077 декабри соли 2017 Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев бо муњаррири бахши тољикии маљаллаи «Пайванди ќитъањо» (бо забони русї «Контимост») Замир Саъдулло мулоќот кард.

Дар вохўрї оид ба њамкорињои минбаъда ва фаъолияти Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї ва нашри маљаллаи бахши тољикии маљаллаи «Пайванди ќитъањо» баррасї шуд.

 

15 Январь 2018

 jp 059127 ноябри соли 2017 мулоќоти Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї ва намояндагї Сайдулло Хайруллоев бо Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Франсия дар Љумњурии Тољикистон хонум Ясмин Гуедар баргузор шуд.

Дар вохўрї муовини раиси Раёсати ЉДРФТ М. Шарипова, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Франсия» С. Султонов, сармуњаррири маљаллаи “Дўстї” М. Шарипова, муовини раиси Кумитаи сулњу ризоияти миллии Тољикистон Њ. Њамидова иштирок доштанд.

 

15 Январь 2018

jp0011Национальное единство – основа всего, на чем зиждется любое государство. Достижение этой главенствующей ценности и его сохранение требует больших усилий всего сообщества страны. Единство Таджикистана определяется его государственной национальной политикой. Приверженность Дружбе и Согласию народов, неприятие национальной и религиозной розни и другие составляющие нашего государства определяют его исторический выбор, обеспечивают ему долговечность.

После полного драматическими событиями лихолетья обретение Таджикистаном государственной независимости, затем достижение мира и межнационального согласия стали залогом национальной безопасности и духовного благополучия нашего народа. Всего за четверть века построено независимое суверенное государство, выступающее полноправным членом мирового сообщества. Таджикистан – участник сотен межгосударственных договоров и соглашений. Основатель мира и национального единства –Лидер нации, Президент РТ уважаемый Эмомали Рахмон, не останавливаясь на достигнутом, и ведя Таджикистан по пути развития, более того, выступая с инициативами мирового масштаба, способствует всё большему повышению международного авторитета нашей страны.

Благодаря народному единству, Таджикистан вступил на путь строительства государства, которое наряду с верностью своим национальным ценностям и поучительной новейшей истории, заявляет о своей приверженности общечеловеческим принципам демократии и правового государства.

Таджикское общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ТОДКС) и родственные ему организации других стран, работая непосредственно с общественностью, с людьми на ниве народной дипломатии, обеспечивают широкое их участие в деле взаимопонимания, сближения сообществ, внедрения толерантности - столь необходимые для поддержания национального единства.

Выступления в СМИ, издание книг, участие в работе международных симпозиумов, конференций и других мероприятий, как внутри страны, так и за рубежом; тесные контакты с научными, культурными, образовательными структурами разных стран – основные составляющие деятельности ТОДКС и его подразделений, и все они ярко отражаются на страницах журнала «Дусти», и тем самым способствуют сохранению и укреплению национального единства нашей страны.

Пользуясь случаем, Президиум и правление ТОДКС, председатели 24-х Обществ дружбы с отдельными странами, видные ученые и общественные деятели – активисты организации поздравляют всех таджикистанцев с Днем национального единства, желают всем мира и процветания.

 

10 Январь 2018

119 декабри соли 2017 бо ташаббуси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ якҷоя бо Намояндагии Россотрудничество дар Тоҷикистон ва бо дастгирии Сафорати Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 25-солагии Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҷамъбасти соли ҷавонон дар Маркази илму фарҳанги Россия дар шаҳри Душанбе V-умин Форуми анҷуманҳои дӯстӣ ва Фестивали дӯстии донишҷӯён ва ҷавононро доир карданд.
Дар кори Форуми мазкур намояндагони корпусҳои дипломатӣ, аъзои Раёсат ва фаъолони ҶДРФТ, роҳбарони ҷамъиятҳои дӯстии алоҳидаи назди ҶДРФТ фаъолияткунанда, роҳбарону аъзои иттиҳодияҳо ва марказҳои фарҳангии ақаллиятҳои миллии муқими Тоҷикистон, аҳли зиё, донишҷӯёни мактабҳои олии шаҳри Душанбе, хабанигорон ва дигарон иштирок доштанд.
Чорабинии мазкурро роҳбари Намояндагии Россотрудничество дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Вождаев Михаил Валерьевич ифтитоҳ намуда, иброз дошт, ки баргузории Форум ва Фестивали мазкур ба ҷавонон имкон медиҳад, аз таъриху фарҳанг ва тамаддуни халқу миллатҳои гуногун аз наздик ошноӣ пайдо кунанд. Аз Раёсати ҶДРФТ сипосгузор буд, ки чунин чорабиниҳоро доир менамояд. Ва ин чорабинӣ чун анъана бо як шукуҳу шаҳомати хоса доир мегардад.

22Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев ҳамагонро бо ин рӯйдодҳои муҳим самимона табрик намуд. Таъкид кард, ки ташкил намудани Форуми анҷуманҳои дӯстӣ ва Фестивали дӯстии донишҷӯён ва ҷавонон, конфронсҳои илмиву амалӣ, ки бо ташаббуси ҶДРФТ ва Намояндагии Россотрудничество дар Тоҷикистон баргузор мешаванд, барои таҳкими дӯстӣ ва бародарии халқу миллатҳои гуногуни муқими Тоҷикистон ва берун аз он мусоидат менамояд.
Сипас, мушовири Сафири Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Дергачев Валерий Владимирович суханронӣ намуд. Зимни баромади худ ба фаъолияти Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ таҳти роҳбарии Сайдулло Хайруллоев баҳои баланд дода, ҳамзамон таъкид кард, ки ҶДРФТ дар тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ, фароҳам овардани шароит барои гирди ҳам ҷамъ шудани намояндагони қавму миллатҳои гуногун, боз намудани роҳи муколамаи сулҳ ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ нақши арзанда дорад.
Инчунин дар ҷаласа Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Қазоқистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сейтимов Нурлан Мусатаевич, Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Аббасалӣ Каром оғли Гасанов, Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии ӯзбекистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Шоисломов Шоқосим Исманович, муовини якуми Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳматулло Мирбобоев, академик, узви вобастаи АИ ҶТ, раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Покистон» Кароматулло Олимов, профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, муовини раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Россия» Меҳринисо Нағзибекова, проректори Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон, ҷонишини раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Япония» Умед Мансуров, устодони ДДОТ ба номи С. Айнӣ, раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Германи» Сайфулло Хайруллоев, раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Франсия» Соқибой Султонов, Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Майрам Исоева ва дигарон дар бораи фаъолияти худ ва Форуми анҷуманҳои дӯстӣ маълумот доданд.

33Дар охири ҷаласаи панҷумин Форуми анҷуманҳои дӯстӣ ва Фестивали дӯстии донишҷӯён ва ҷавонон Раиси Раёсати ҶДРФТ Сайдулло Хайруллоев ба Роҳбари Намояндагии Россотрудничество дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Вождаев Михаил Валерьевич, Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Аббасалӣ Каром оғли Гасанов, Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Майрам Исоева, адиб ва олими тоҷик, раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Қирғизистон» Мирзо Шукурзода, муаллимаи Коллеҷи ҷумҳуриявии рассомии ба номи М. Олимов, аъзои Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон бо кишварҳои БЕНИЛЮКС» Манзура Улчабоева, директори Театри давлатии драмавии руссии ба номи В. Маяковский Дадоева Мунира, доктори илмҳои математика Фризе Срумова, раиси Иттиҳоди тоторҳои Тоҷикистон «Умет» Хисамова Мусалифа, аъзои Фонди ҷамъиятии «Халлухиён» Раҳмоил Сафаров ва дигарон Ифтихорномаи Раёсати ҶДРФТ-ро бо китоби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдим намуд.
Форуми анҷуманҳои дӯстӣ ва Фестивали дӯстии донишҷӯён ва ҷавонон дар рӯҳияи дӯстӣ ва рафоқат баргузор гардида, он барои таҳкими дӯстӣ ва муносиботи фарҳангии миёни ҷавонон, мардуми сарзамини Тоҷикистон мусоидат менамояд.
DSC 0928Ҳамон рӯз (19.12.2017 аз соати 13:00 то 15:00) консерти идона дар толори Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон Фестивали дӯстии донишҷӯён ва ҷавонон баргузор шуд.
Дар консерт намояндагони корпусҳои дипломатии шаҳри Душанбе, аъзои ҷамъиятҳои дӯстии дар назди ҶДРФТ фаъолияткунанда, ақалиятҳои миллӣ, донишҷӯёни донишгову донишкадаҳои шаҳри Душанбе ва хабарнигорон иштирок намуданд.
Проректори Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон, ҷонишини раиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Япония» Умед Мансуров консерти идонаро ифтитоҳ намуда, қайд кард, ки баргузории ин чорабинӣ барои таҳким ёфтани дӯстӣ миёни донишҷӯёни хориҷӣ, ошноии бештар пайдо кардан аз фарҳанг ва расму ойини якдигар мусоидат менамояд.DSC 0835
Баъдан, роҳбари Намояндагии Россотрудничество дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Вождаев Михаил Валерьевич зимни суханронии худ махсус қайд намуд, ки ҶДРФТ дар якҷоягӣ бо Намояндагии Россатрудничество дар ин самт корҳои хеле назаррасро тули панҷ сол анҷом медиҳанд. Ба ҷавонон муроҷиат карда гуфт, ки онҳо баҳри густариши равобитҳои фарҳангӣ, таҳкими дӯстӣ низ бояд мавқеи устувор дошта, ба он саъю кушиш намоянд.
Сипас аз тарафи дастаҳои ҳунармандони донишҷӯёни мактабҳои олӣ вобаста ба мавзӯи дӯстӣ, сулҳу ваҳдат барномаи ҷолибу рангоранги консертӣ пешкаши иштирокчиён карда шуд.

09 Январь 2018

ЉАМЪИЯТЊОИ ДЎСТИИ ДАР НАЗДИ РАЁСАТИ ЉАМЪИЯТИ ДЎСТЇ ВА РАВОБИТИ ФАРЊАНГИИ ТОЉИКИСТОН БО КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ ФАЪОЛИЯТКУНАНДА

 

                  ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ХИТОЙ»

 

 Муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой 4 январи соли соли 1992 барќарор шудаанд.

Сафорати Љумњурии Халќии Хитой дар Душанбе 13 марти соли 1992 ва Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Пекин 7 апрели соли 1997 ифтитоњ ёфта, фаъолият доранд

Шўъбаи тољикистонии Љамъияти дўстии Советї ва Хитой дар шањри Душанбе 30 октябри соли 1958 дар назди Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї таъсис ёфтааст.

 Раиси аввалинаш дотсенти кафедраи акушерии Институти тиббии Тољикистон М. Пўлодов буд.

Дар соли 1990 раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» Мўсо Диноршоев буданд. Баъдан, раиси Љамъияти мазкур Носиров Юсуф Саидович, муовинони раис Соњибов Абдуназар, Мамадазимов Абдуѓанї, котибони масъул С. Ѓуломмуњиддинов, Майтдинова Гузел ва Лидия Кузнесов буданд. Дар солњои баъдин, собиќ ректорони Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода – Носирљон Салимов, Хуршедљон Зиёев раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой»-ро ба душ доштанд.

Айни њол, Идигул Таѓо Ќосимзода – раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, роњбари Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» мебошанд.

 

            ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ГЕРМАНИЯ»  

 

Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия» бо ду Сафорат Љумњурии Федеративии Германия ва Љумњурии Австрия равобит дорад.

Муносибатњои дипломатї миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Федеративии Германия моњи декабри соли 1992 барќарор шуданд.

Сафорати Германия яке аз аввалин намояндагии хориљї дар Љумњурии Тољикистон буда, фаъолияти худро дар Душанбе 10 июни соли 1993 оѓоз намудааст.

Сафорати Љумњурии Тољикистон дар шањри Бонни Љумњурии Германия 6 сентябри соли 1994 кушода шуда, соли 1999 ба шањри Берлин кучонида шуд.

Муносибатњои дипломатї миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Австрия 25 марти соли 1992 барќарор гардидаанд. Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Вена моњи декабри соли 1997 кушода шудааст.

Моњи ноябри соли 1958 Љамъияти дўстии «Германия – Тољикистон» дар назди Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї таъсис ёфтааст.

Айни њол, Хайрулло Сайфуллоев – мудири кафедраи забонњои романиву германии Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї, раиси Љамъияти дўстии «Германия – Тољикистон» мебошад.

 

ЉАМЪИЯТИ ДЎСТЇ ВА РОБИТАЊОИ ФАРЊАНГИИ «ТОЉИКИСТОН – АФЃОНИСТОН»

 

15 июли соли 1992 муносибатњои дипломатї миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Афѓонистон барќарор гардидаанд.

Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Исломии Афѓонистон соли 2001 расман ба фаъолият шурўъ кард. Аввалин консулгарии Љумњурии Тољикистон дар шањри Толиќон, вилояти Тахори Љумњурии Исломии Афѓонистон соли 1996 ба фаъолият шурўъ намуда буд.

Ифтитоњи бинои нави Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Исломии Афѓонистон 25 октябри соли 2010 ба вуќўъ пайваст.

Љамъияти дўстї ва робитањои фарњангии «Тољикистон – Афѓонистон» 10 майи соли 1960 њамчун шўъбаи тољикистонии Љамъияти дўстї ва робитањои фарњангии Иттифоќи Шўравї бо кишварњои хориљї ташкил шуд. Тољикистон он замон дар байни 15 љумњурии иттифоќї ягона љумњурие буд, ки дорои чунин љамъият бо кишвари дигар буд.

Аввалин раиси Љамъияти дўстї ва робитањои фарњангии «Тољикистон – Афѓонистон» нависандаи маъруфи тољик Сотим Улуѓзода мебошад.

Баъдан директори Институти забон ва адабиёти Академияи фанњои РСС Тољикистон Носирљон Маъсумї, Нур Табаров ва Савлатшо Мерганов раисии Љамъияти Љамъияти дўстї ва робитањои фарњангии «Тољикистон – Афѓонистон»-ро ба ўњда доштанд.

Айни њол, Ќосимшо Искандаров – Саркотиби илмии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, сарвари Љамъияти мазкур мебошад.

 

ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ЊИНДУСТОН»

 

Муносибатњои дипломатии Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Њиндустон 28 августи соли 1992 барќарор гардид.

Соли 1994 Сафорати Љумњурии Њиндустон дар шањри Душанбе ифтитоњ ёфт.

Љумњурии Тољикистон Сафорати худро дар шањри Дењлї соли 2003 ифтитоњ намуд.

4 августи соли 1962 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон» бо номи Љамъияти дўстї ва алоќањои фарњангии Тољикистон бо Њиндўстон дар назди Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї таъсис ёфт. Академик Бањодур Искандаров раиси Љамъияти мазкур интихоб шуд.

Дар навбати худ, дар шањрњои калони Њиндустон (ба монанди шањрњои Дењлї, Ланкнав, Канпур ва ѓайра) Љамъиятњои дўстии Њиндустон бо Иттињоди Шўравї амал мекарданд.

Дар мустањкам намудани дўстии халќњои тољику њинд хидмати академик Бобољон Ѓафуров ва шоири маъруф Мирзо Турсунзода басе калон аст. Онњо дар он љо обрўи бузург соњиб ва сазовори љоизаи ба номи Љавоњирулло Нењру гашта буданд.

Баъдан, Ањрор Мухторов академик, мудири шуъбаи Иститути таърихи АИ ЉТ, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон»-ро идома дода, муовинони раис Њабибулло Раљабов, Карим Шоњин ва котибони масъул, Матлуба Тошева,  Фариддун Облоќулов буданд.

Айни њол, Њабибулло Раљабов – доктори илмњои филология, профессор, мудири шўъбаи њинду покистони Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи А. Рўдакї раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон мебошанд.

                                                           

ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ПОКИСТОН»

 

6 июни соли 1992 байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон муносибатњои дипломатї барќарор шуданд.

Соли 1993 Љумњурии Исломии Покистон дар Љумњурии Тољикистон Сафорати худро боз намуд ва фаъолияти он аз ибтидои соли 1994 шурўъ гардид. 23 феврали соли 2005 Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Исломии Покистон ба фаъолият шурўъ намуд. 

 

24 ноябри соли 1966 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Покистон» дар назди Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї ташкил ёфтааст. 

Дар соли 1989 раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Покистон» Вазири маданияти РСС Тољикистон Мењрубон Назаров, урдушинос Шарафнисо Пулодова муовини раис интихоб шуда буданд.

Баъдан, Шарафнисо Пулодова раиси Љамъияти мазкур интихоб шуданд.

Айни њол, Кароматулло Олимов – академик, узви вобастаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Покистон» њастанд.

 

ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ТУРКИЯ»

 

29 январи соли 1992 Љумњурии Туркия истиќлолияти Тољикистонро ба расмият шинохт. 22 марти соли 1992 Сафорати Љумњурии Туркия дар Душанбе ба фаъолият шурўъ намуд.

Моњи декабри соли 1995 Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Анкара ифтитоњ гардид.  Инчунин соли 2011 Консулгарии генералии Љумњурии Тољикистон дар шањри Истамбул ба кор шурўъ намуд. 

6 октябри соли 1993 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» дар конференсияи муассисон дар назди Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї таъсис ёфт.

Муассисони Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї, Сафорати Љумњурии Туркия дар Љумњурии Тољикистон, Вазорати робитаи иќтисодии берунаи Љумњурии Тољикистон, Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, Вазорати сохтумон, Иттифоќи нависандагон, Иттифоќи љавонон, якчанд корхонањои шањри Душанбе буданд.

Дар конференсияи муассисони Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Туркия дар Љумњурии Тољикистон Г. Эрдиванли, намояндагон аз вазорату идорањои дар боло зикр шуда иштирок доштанд.

Изатулло Њаёев раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия», Ќурбон Сатторов муовини раис, Моњима Шарипова котиби масъул интихоб шуданд. 

Баъдан раиси Љамъияти мазкур Вазири фарњанги Љумњурии Тољикистон Раљабмад Амиров интихоб гардид. Пас аз Р. Амиров, Муњиба Ёќубова, Ислом Содиќов, Абдувоњид Шамолов раиси љамъияти мазкур интихоб шуданд.  

Айни њол, Муњиба Мањмадљонова – доктори илми фалсафа, ходими пешбари илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ба номи А. Бањоваддинов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» мебошанд.

 

ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – РОССИЯ»

 

Љумњурии Тољикистон бо Федератсияи Россияро таърихан муносибатњои чандинасраи дўстона бо њам мепайвандад.

Федератсияи Россия яке аз аввалин давлатњоест, ки истиќлолият ва соњибихтиёрии Љумњурии Тољикистонро ба расмият шинохтааст. Заминаи шаклњои нави њамкориро дар шароити рушди мустаќилона Протокол дар бораи муќаррар намудани муносибатњои дипломатї миёни ду кишвар асос гузошт, ки 8 апрели соли 1992 дар шањри Душанбе ба имзо расид.

4 майи соли 1992 дар шањри Душанбе Сафорати Федератсияи Россия фаъолияти худро оѓоз кард.

Дар таърихи 8 июни соли 1993 Намояндагии доимии Љумњурии Тољикистон дар шањри Москва ба Намояндагии Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи Россия табдил дода, 18 декабри њамон сол дар заминаи он Сафорат таъсис дода шуд. Алњол дар шањрњои Екатеринбург ва Уфа консулгарињои генералии Љумњурии Тољикистон фаъолият мекунанд, ки љињати њифзи њуќуќу манфиатњои шањрвандони Тољикистон дар минтаќањои Россия ва густариш бахшидан ба њамкорињо наќши муњим дорад.

25 октябри соли 1994 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Россия» дар конференсияи муассисон дар назди Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї таъсис ёфтааст.

Дар конференсия масъалањои таъсиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Россия», интихоби раис ва Раёсати љамъият, Оинномаи љамъияти мазкур ва ѓайра баррасї шуданд. Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї М. Калонова дар конференсия раисї кард. 32 нафар дар конференсия иштирок доштанд.

Неъматуллоев Собит Њабибуллоевич – Президенти Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Россия», муовинони раис С.Н. Махсумов, Юшин Валерий, ва котибони масъул Э. Разоќова, Лидия Кузнесов интихоб шуданд.

Баъдан, муовинони раис Бадалов Ањмад, Тамара Абдушукурова, Валерия Юший Иванович ва котиби масъул Лола Ќурбонова буданд.

Айни њол, Нуриддин Саид – Вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Россия» мебошад.

  

ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ТУРКМАНИС­­ТОН»

 

Муносибатњои дипломатии байни Љумњурии Тољикистон ва Туркманистон, њамчун ду кишвари соњибистиќлол 27 январи соли 1993 бо имзои Протокол «Оид ба барќарор намудани муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Туркманистон» гузошта шудааст.

Моњи феврали соли 1995 дар Ашхобод Сафорати Љумњурии Тољикистон ба кор шурўъ кард. Дар Душанбе низ Сафорати Туркманистон фаъолият мекунад.

Соли 1994 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркманистон» дар назди Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї таъсис ёфт, ваъле бо сабабњои номаълум фаъолият накардааст.

Баъдан, 4 сентябри соли 2002 Љамъияти мазкур аз нав фаъолият кард.

Айни њол, Илњомљон Оймуњаммадзода – директори Институти геология, сохтмони ба заминљунбї тобовар ва сейсмологияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркманистон» мебошад.

 

                                                                                 ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – КОРЕЯ»

 

Муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Корея 27 апрели соли 1992 барќарор карда шудаанд.

Љумњурии Корея намояндагии дипломатии худро бо роњбарии Кордор дар пойтахти Тољикистон шањри Душанбе соли 2008 ифтитоњ намуд. 

 

Моњи октябри соли 1997 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Корея» дар назди Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї таъсис ёфта, Сайфулло Сафаров – љонишини директори Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Корея» интихоб шуд.

Баъдан, Раљабмад Амиров – собиќ ректори Консерваторияи миллии Тољикистон ба номи Т. Сатторов, раиси љамъияти мазкур буданд.

Айни њол, Салимї Носир – ректори Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Корея» мебошад.

 

                           ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ЉУМЊУРИИ ХАЛЌЇ–ДЕМОКРАТИИ КОРЕЯ»

 

 26 октябри соли 1998 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Љумњурии Халќї–Демократии Корея» дар назди Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї ташкил шуд.

Раиси Љамъияти мазкурро Х. Абдуллоев директори заводи «Тољиктекстилмаш» ба уњда дошт.

Баъдан, Холмурод Шарифов, Абдуѓанї Мамадазимов – роњбари Фонди миллии «Шоњроњи абрешим – шоњроњи бањамої», Юсуфљон Воњидов – сардори раёсати кадрњо ва корњои махсуси Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон раисони Љамъияти дўстии «Тољикистон – Љумњурии Халќї–Демократии Корея» буданд.

 

                                                              ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ЌИРЃИЗИСТОН»

 

Муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирѓизистон 14 январи соли 1993 барќарор гаштаанд. Аз моњи марти соли 1997 дар шањри Душанбе Сафорати Љумњурии Ќирѓизистон фаъолият мекунад. Дар шањри Бишкек низ Сафорати Љумњурии Тољикистон амал мекунад.

Соли 1998 бо ташаббуси Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї гурўње ба Љумњурии Ќирѓизистон сафар намуд ва њамон сол Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќирѓизистон» бо сарварии Д.Р. Давлатов – муовини Раиси Њизби халќии демократии Тољикистон ташкил карда шуд.

 Баъдан, Миралї Достиев – собиќ муовини аввали Вазири фарњанги Љумњурии Тољикистон, раиси љамъияти мазкур буданд.

Айни њол, Мирзо Шукурзода – мудири шўъбаи насри Иттифоќи нависандагони Љумњурии Тољикистон, Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќирѓизистон» мебошад.

 

                                                                        ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ЌАЗОЌИСТОН»

 

Љумњурии Тољикистон муносибатњои дипломатиро бо Љумњурии Ќазоќистон 7 январи соли 1993 барќарор намуда, моњи июни њамон сол намояндагии дипломатии Тољикистон дар ин кишвар ба фаъолият шурўъ кард.

Намояндагии дипломатии Љумњурии Ќазоќистон дар шањри Душанба аз соли 1998 фаъолият дорад.

 23 октябри соли 2001 маљлиси муассисони Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» доир гашт. Дар маљлис Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї М. Калонова, намояндаи Сафорати Љумњурии Ќазоќистон дар Љумњурии Тољикистон К.И. Кобландин, ректори Донишгоњи аграрии Тољкистон Љ. Таѓоев, доктори илми санъатшиносї Лариса Додхудоева, профессор А. Нуралиев, З. Мадаминљонова, М. Тоштемиров, Р. Ќосимова, С. Гулов ва дигарон иштирок ва суханронї намуданд. Дар рўзномаи маљлис масъалањои зерин муњокима шуданд:

  1. 1.Дар бораи равобити фарњангии Тољикистону Ќазоќистон
  2. 2.Тасдиќи Шинномаи Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон»
  3. 3.Интихоби Раёсати Љамъияти мазкур
  4. 4.Интихоби раис, муовини раис ва котиби масъули Љамъияти мазкур 

Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї М. Калонова дар баромадаш зикр кард, ки факултетњои иќтисодї, агробизнеси Донигоњи аграрии Тољикистон шўъбаи энтнографии институти таърих ва этнографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, корхонаи Ремстройдормаш ва шахсони алоњида оид ба таъсиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» ба мо мурољиат намуданд.

Дар маљлис Оинномаи Љамъияти мазкур ба муњокима гузошта шуда, он ќабул гардид. Њайати Раёсати љамъият иборат аз 25 нафар пешнињод ва тасдиќ гардид.    

Ректори Донишгоњи аграрии Тољкистон (њозира Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шотемур) Таѓоев Љамолиддин Саидовичраиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон», муовинони раис Лариса Додхудоева – доктори илми санъатшиносї, Абдусаттор Нуралиев – профессори факултети журналисти Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон, котиби масъул Карижан Курбонова пешбарї шуданд. Номзадии онњо дар љаласа якдилона љонибдорї ёфтанд.

Айни њол, Абдусаттор Нуралиев – профессори факултети журналисти Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» мебошанд.

 

                              ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ЭРОН»

 

Љумњурии Исломии Эрон истиќлолияти Љумњурии Тољикистонро соли 1991 ба расмият шинохт ва моњи январи соли 1992 аввалин шуда Сафорати худро дар Душанбе кушод.

Моњи июли соли 1995 Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Тењрон ифтитоњ гардид.

 

Моњи марти соли 2002 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Эрон» дар назди Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї таъсис ёфт.

Муњаммадљон Шакурї раиси ифтихории Љамъияти дўстии «Тољикистон – Эрон» буданд.

Айни њол, Мирзо Муллоањмадов – доктори илмњои филология, узви вобастаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон то имрўз раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Эрон» мебошанд.  

                                                                     

                         ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – БЕЛАРУС»

 

Муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Беларус 5 сентябри соли 1996 тавассути мубодилаи ёддоштњо оѓоз гардид.

Аз соли 1997 дар шањри Минск Сафорати Љумњурии Тољикистон амал менамояд. Њамчунин, дар шањри Душанбе аз соли 2011 Сафорати Љумњурии Беларус фаъолият дорад.

 

31 январи соли 2003 дар толори маљлисгоњи Донишгоњи давлатии техникии Тољикистон ба номи М. Осимї маљлиси муассисони Љамъияти дўстии «Тољикистон – Беларус» доир гашт.

Дар он муовини Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон А. Саторзода, сармутахассиси шўъбаи робитањои хориљии Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон Ф. Ќосимова, Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї М. Калонова, муовини Фонди њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон А. Валиев, ректори Донишгоњи давлатии миллии Тољикистон Х. Суфиев ва дигарон иштирок карданд.

Раёсати Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї, Донишгоњи давлатии техникии Тољикистон ба номи М. Осимї ва чанде аз кафедрањои он, Донишгоњи давлатии миллии Тољикистон, Фонди тољикистонии њифзи иљтимоии ањолї, Институти илмї-тадќиќотии физикаи АИ ЉТ, мактаби миёнаи № 21 шањри Душанбе ва ѓайра дар бораи таъсиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Беларус»-ро љонибдорї намуданд.  Саидмуњаммад Одинаевро раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Беларус» интихоб карданд.

Айни њол, Анвар Абдурасулов – мушовири ректори Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. Осимї, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Беларус» мебошад.

                                        

                  ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – УКРАИНА»

 

Муносибатњои дипломатии Љумњурии Тољикистон бо Украина 24 апрели 1992 барќарор гардиданд.

Санади муњиме, ки муносибатњои дуљониба бар он асос ёфтаанд, Ањднома дар бораи дўстї ва њамкорї байни Љумњурии Тољикистон ва Украина 6 июли соли 2001 мебошад.

 

3 апрели соли 2003 маљлиси муассисони Љамъияти дўстии «Тољикистон – Украина» дар толори Донишгоњи давлатии миллии Тољикистон баргузор шуд. Дар маљлис муовини Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон Абдунабї Саторзода, мушовири калони Президенти Љумњурии Тољикистон Ќурбон Восиев, Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї Майсара Калонова ва дигарон иштирок ва суханронї намуданд.

Барои таъсиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Украина» намояндагони Раёсати Љамъияти дўстї ва алоќаи мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї,  Донишгоњи давлатии миллии Тољикистон, факултањои њуќуќшиносї ва иќтисодии донишгоњи мазкур, Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. Осимї, Донишгоњи технологии Тољикистон, мактабњои тањсилоти умумии № 9, 53, шахсони алоњида иштирок ва сањм гузоштанд.

Раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Украина» В.С. Зайченко интихоб шуд ў соли 2007 вафот кард.

Баъдан, Нуралї Шоев ректори Донишгоњи технологии Тољикистон, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Украина» интихоб шуд.

Аз сабабе, ки Љамъияти дўстии «Тољикистон – Украина» фаъолияти худро дар нињоди Донишгоњи технологии Тољикистон ба роњ мемонд, ректори донишгоњи мазкур, Нуралї Шоњиён ректори Донишгоњи давлатии Данѓара таъин шуд. Аз ин рў Н. Шоњиён дар ин донишгоњ низ фаъолияти Љамъияти мазкурро идома дода истодааст.

Айни њол, иљрокунандаи раис, декани факултети муштараки тољикї-украинии Донишгоњи техникии Тољикистон Мирзо Юсупов мебошад.

 

                       ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – КУБА»

 

17 марти соли 2006 вохўрии Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Майсара Калонова бо љонишини Вазири корњои хориљии Љумњурии Куба Элимо Кабалеро ва Сафири Љумњурии Куба дар Љумњурињои Осиёи Миёна Капота Камачо баргузор гардид. 

Бошишгохи Сафорати Љумњурии Куба дар Љумњурии Тољикистон  дар шањри Остонаи Љумњурии Ќазоќистон љойгир аст. 

Дар мулоќот оид ба таъсиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Куба» ба миён омад. Љўра Латифов – профессор, устоди Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Куба» интихоб шуд, ки то имрўз фаъолият мекунапд.

 

                  ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – МАМЛАКАТЊОИ АРАБ»

 

10 июли соли 2012 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Мамлакатњои Араб» дар назди Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї таъсис ёфт.

Дар натиљаи овоздињї доктори илмњои филологї, профессор, сарходими шўъбаи арабшиносии Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакї Тољиддин Нуриддин Мардонї раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Мамлакатњои Араб» интихоб гардид.

Эмомов Асрориддин – досент, мудири кафедраи забон ва адабиёти араби Донишкадаи исломии Тољикистон љонишини раис ва Мардонов Акмал – корманди илмии шўъбаи арабшиносии Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакї, котиби масъули Љамъияти мазкур интихоб гардиданд.

 

      ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ОЗАРБОЙЉОН»

 

Њамкорињои дуљонибаи Тољикистону Озарбойљон бо барќарор намудани муносибатњои дипломатї аз 29 майи соли 1992 оѓоз гардид.

Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Озарбойљон аз 23 марти соли 2008 фаъолияти худро оѓоз кард.

Сафорати Љумњурии Озарбойљон дар Љумњурии Тољикистон аз 22 сентябри соли 2007 фаъолият мекунад.

         Љамъияти дўстии «Тољикистон – Озарбойљон» дар охири соли 2013 бо ташаббуси Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї  Сайдулло Хайруллоев таъсис ёфтРаиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Озарбойљон», сармуњаррири рўзномаи «Народная газета» Сирољиддин Изатуллоев ва љонишини ў рўзноманигори Салимахон Вањњобзода интихоб шуданд.

 

 ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ЯПОНИЯ»

 

Япония 28 декабри соли 1991 истиќлолияти Љумњурии Тољикистонро эътироф намуд. Муносибатњои дипломатї миёни ду кишвар 2 феврали соли 1992 барќарор гардиданд.  Сафорати Япония дар Тољикистон ифтитоњ гардид.

Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Япония дар соли 2007 ифтитоњ ёфтааст.

* * *

3 апрели соли 2014 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Япония» бо ташаббуси Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї  Сайдулло Хайруллоев ва ректори Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон Нуралї Салихов дар нињоди Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон таъсис ёфтааст.

Нуралї Салихов – ректори Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Япония» интихоб шуд.

 

ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ФАРОНСА»

 

Муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Фаронса 3 марти соли 1992 барќарор шудаанд.

3 ноябри соли 2001 дар шањри Душанбе сафорати Љумњурии Фаронса кушода шуд. Сафорати Љумњурии Тољикистон дар шањри Париж соли 2013 ифтитоњ ёфт.

 

Моњи майи соли 2014 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Фаронса» бо ташаббуси Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев ва ректори Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї Абдуљаббор Рањмон дар нињоди Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї таъсис ёфтааст.

Ректори Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї Абдуљаббор Рањмон, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Фаронса» ва мудири кафедраи забони фаронсавии ин донишгоњ Султонзода Соќї, љонишини раис  интихоб шуданд.

Аз охири соли 2014 то имрўз раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Фаронса» мудири кафедраи забони франсавии Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї Султонзода Соќї мебошад.

 

                                                                              ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН – ВЙЕТНАМ»

 

Муносибатњои дипломатии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Сотсиалистии Вйетнам моњи июли соли 1992 барќарор гардиданд.

Ќароргоњи Сафорати Љумњурии Сотсиалистии Вйетнам дар Љумњурии Тољикистон дар шањри Тошкент мебошад.

Дар охири соли 2014 Љамъияти дўстии «Тољикистон – Вйетнам» бо ташаббус ва дастгирии Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев таъсис ёфт.

Директори намояндагии «М&М»-и («МэндМ»-и) Швейтсария дар Тољикистон Азиз Шарипов раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Вйетнам», Хоанг Ван Хиеп љонишини раис интихоб шуданд. 

Љамъияти дўстии «Тољикистон – Вйетнам» дар нињоди Корпоратсияи «Azia silk»-и дар Тољикистон буда, роњбараш Хоанг Ван Хиеп, љонишини раиси Љамъият барпо шудааст.

 

                       ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН БО КИШВАРЊОИ БЕНИЛЮКС»

 

БЕНИЛЮКС –шакли кутоњшудаикишварњои Белгия, Нидерланд ва Люксембург  аст.

Муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Шоњигарии Белгия 29 апрели 1992 барќарор шудаанд.

Соли 2001 Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Брюссел ифтитоњ гардид, ки он њамзамон њамчун Намояндагии Љумњурии Тољикистон дар Иттињоди Аврупо фаъолият мекунад. Сафорати Шоњигарии Белгия дар Тољикистон дар шањри Остонаи Љумњурии Ќазоќистон ќарор дорад.

Байни Љумњурии Тољикистон ва Шоњигарии Нидерланд 27 июли соли 1992 барќарор шудаанд.

Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Белгия њамзамон Сафорати ѓайримуќими кишвар дар Шоњигарии Нидерланд мањсуб мешавад.

Ќароргоњи Сафорати Шоњигарии Нидерланд дар Тољикистон дар шањри Остонаи Љумњурии Ќазоќистон мебошад.

Робитањои дипломатї миёни Љумњурии Тољикистон ва Гертсоггарии Бузурги Люксембург 22 майи соли 1992 барќарор шудаанд.

Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Белгия њамзамон сафорати ѓайримуќими кишвар дар Люксембург мањсуб мешавад. Ќароргоњи Сафорати Люксембург дар Тољикистон дар шањри Москва мебошад.

Дар охири соли 2014 Љамъияти дўстии «Тољикистон бо кишварњои БЕНИЛЮКС» бо ташаббуси роњбарияти Раёсати Љамъияти  дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї  ва рохбарияти Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино таъсис ёфтааст.

Раиси Љамъияти мазкур Убайдулло Ќурбонов – ректори Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино интихоб шуд.

Аз соли 2015 то њол раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон бо кишварњои БЕНИЛЮКС» Гулзода Мањмадшоњ – ректори Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуали ибни Сино мебошад.

 

                                                     ЉАМЪИЯТИ ДЎСТИИ «ТОЉИКИСТОН  БО КИШВАРЊОИ СКАНДИНАВИЯ»

 

Дар нимљазираи Скандинавия чор давлат Шветсия, Норвегия, Дания ва Финландия воќеъ буда, муносибати байни ин давлатњо ба усули вањдати минтаќавї асос ёфта, таърих ва анъанаи тулонї доранд.

Давлатњои минтаќа аз љињати сохтори сиёсї монархияи конститутсионї (Дания, Шветсия, Норвегия) ва љумњурии президентї (Финландия) мебошанд.

Муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Шоњигарии Шветсия 9 декабри соли 1992 барќарор шудаанд.

Миёни Љумњурии Тољикистон ва Шоњигарии Норвегия соли 1992 муносибатњои дипломатї барќарор гардидаанд.

Робитањои дипломатии Љумњурии Тољикистон ва Финляндия 22 феврали 1992 барќарор шудаанд.

 

Моњи марти соли 2015 Љамъияти дўстии «Кишварњои Скандинавия – Тољикистон» (марказаш Стокњолм) таъсис ёфт.

Маќсад аз таъсиси ин љамъият муттањид намудани тољикони кишварњои собиќ Иттињоди Шўравї, шањрвандони форсизабони мурими Шветсия, Норвегия, Дания ва ѓайри Финландия, тарѓиби анъана, фарњанги забони тољикї мебошад.

Вохўрї ва суњбатњои муовини Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї М. Шарипова бо дўстону њамватанони тољик дар Шветсия сабаби таъсис додани Љамъияти дўстии «Кишварњои Скандинавия – Тољикистон» гардид.

Ин хабар бохушнудї пазируфта шуд. Шањрванди Шветсия собиќ корманди Созмони Амният ва Њамкории Аврупо дар Тољикистон Фронс Ваннберг, собиќ корманди рўзномаи «Комунисти Тољикистон» Тамара Хетагурова, меъмор, хатмкардаи Донишгоњи техникии Тољикистон Ману Улесон (Манучењр Умаров), хатмкардаи Университети давлатии Москва, журналист, корманди солњои 70-ум дар Институти шарќшиносии Академияи илмњои СССР тањти роњбарии академик Бобољон Ѓафуров Халил Абдулазиз, зодаи Шветсия Василики Василиус, чечен Виктория Нургушева, швед Анна Катса Содерберг, хатмкардаи Университети Шоњигарии Шветсия тољик Рустам Набиев ва модараш Мавлуда Набиева изњор доштанд, ки ба хотири тањкими дўстии байни халќњо омодаанд сањми худро гузоранд. Чанде дигарон низ узви фаъоли ин љамъият буданро хоњиш карданд.

Раиси Љамъияти дўстии «Кишварњои Скандинавия – Тољикистон» зодаи давлати Ироќ, собиќ дипломат, ходими љамъиятї, журналисти байналмилалї, шогирд ва дўсти Бобољон Ѓафуров – Халил Абдулазиз мебошад.

Љамъияти дўстии «Кишварњои Скандинавия – Тољикистон» бо дарназардошти густариши равобити њамкории судманд бо Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї тасмим гирифтанд, ки Љамъияти дўстии «Тољикистон  бо кишварњои Скандинавия»-ро таъсис дињанд.

15 сентябри соли 2016 бо ташаббуси Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї љаласаи таъсис додани Љамъияти дўстии «Тољикистон  бо кишварњои Скандинавия» баргузор шуд.

Дар љаласа Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев, муовини раиси Раёсат Мушаррафа Шарипова, сармуњаррири маљаллаи «Дўстї» Мавлюда Шарипова, намояндаи Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар вилояти Хатлон Латофат Шарипова, муовини раиси Иттифоќи рассомони Тољикистон Манзура Улљабоева, муовини директори Театри љумњуриявии «Лухтак» Наргис Розиќова, сармуњаррири рўзномаи «Адабиёт ва санъат» Мансури Суруш, масъули бахши фарњангии Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино Эмомалї Файзов, фарњангшинос Дзарасти-Каноат Азза ва дигарон иштирок доштанд.

Дар љаласаи муассисон М. Шарипова – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон  бо кишварњои Скандинавия», Мансури Суруш – муовини раис, Манзура Улљабоева, Наргис Розиќова, Эмомалї Файзов, Дзарасти-Каноат Азза ба њайати Раёсати Љамъияти мазкуринтихоб шуданд.

 

 

 

 

 

 

05 Январь 2018

DSC 7142

14 июни соли 2017 Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло Хайруллоев бо профессор Расули Раҳин мулокот кард.

05 Январь 2018

DSC 4619

Общества дружбы «Таджикистан – Германия» - ТОДКС, (возглавляемого заведующим кафедрой романо-германских языков Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни Хайрулло Сайфуллоевым).  В течение почти трёх десятков лет проводит большую работу на поприще укрепления дружественных отношений народами  Таджикистана Германии и Австрии, расширения  образовательных, научных и культурных связей.

05 Январь 2018

DSC 7915

В следующем, 2018 году Центру Конфуция, организованному при ТНУ исполнится 10 лет. Го Вейдун прибыл оценить работу Центра, определить его роль в жизни таджикских студентов, выявить недостатки, если они имеют место.

МАҶАЛЛАИ ДЎСТӢ

35 шумораи  1-2 2018

ФОТОГАЛЕРЕЯ

banner

КАЛЕНДАРЬ

<< < Май 2024 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31